Ekonomisk hållbarhet

Ett begrepp som ofta nämns i olika ekonomiska sammanhäng och diskussioner är ekonomisk hållbarhet, inte minst då man pratar om produktion och handel och hur olika länder ska uppnå en bra balans mellan nationer och företag. Däremot finns det en del olika tolkningar av just ekonomisk hållbarhet, där det kan vara någorlunda krångligt att förstå dess olika riktningar i olika sammanhang. I den här texten redogör vi för ekonomisk hållbarhet då uttrycket används i samband med produktion och handel.

Vad innebär ekonomisk hållbarhet?

I det stora hela så är ekonomisk hållbarhet ett uttryck som är integrerat som en del av hållbarhet, där man alltså talar om vilka åtgärder som krävs för att något ska anses var hållbart. När man talar om just ekonomisk hållbarhet syftar man alltså på den del av hållbarhetstänket som leder till en långsiktig förbrukning av ekonomin. Det man då menar är att man vill hitta bästa möjliga sätt för att ”hushålla med knappa resurser” och på så sätt hitta en lösning för hur de ska räcka så länge som möjligt.

Olika definitioner av ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhetEftersom det finns en del olika teorier som talar för just ekonomisk hållbarhet så kan det vara lite svårt att veta vad som syftar på vad, och vad man egentligen talar om då man nämner uttrycket. I grund och botten talar man om läran om att hushålla med knappa resurser då man pratar om ekonomisk hållbarhet, eftersom det är den lära där begreppet ekonomi kommer ifrån från början. Men, utifrån den läran finns det också olika sätt att se på saken och vad ekonomisk hållbarhet specifikt ska innebära, just av den anledningen att man utgått från olika hållbarhetsmodeller vid skapandet av ett tankesätt.

  • Den första påstår att man uppnått ekonomisk hållbarhet då den ekonomiska utvecklingen inte har en negativ påverkan på andra former av hållbarhetsberäkningar, så som den ekologiska och den sociala. För att det ekonomiska kapitalet ska öka på ett ekonomiskt hållbart sätt får alltså inte naturkapital eller socialt kapital bekostas med minskningar.
  • Den andra teorin för ekonomisk hållbarhet talar för att den ekonomiska tillväxten är lika med ekonomisk hållbarhet. Där spelar det alltså ingen roll hur den ekonomiska tillväxten kommit att öka, utan det enda som räknas är att det totala kapitalet ökar på ett eller annat sätt även om det innebär en bekostnad på naturkapital eller socialt kapital.

Ekonomisk hållbarhet för produktion och handel

Med tanke på att ekonomisk hållbarhet är ett uttryck som kopplas till ekonomisk tillväxt och kapitalökningar är även det en del av det stora hela då man talar för ekonomisk tillväxt inom just produktion och handel. i det sammanhanget kan alltså de båda teorierna om ekonomisk hållbarhet appliceras, beroende på vilken typ av hållbarhet det gäller. Beroende på hur man väljer att applicera tänket om ekonomisk hållbarhet i sin produktion och handel så kan utkomsten av handlingen generera olika resultat. Det är ett faktum att man måste räkna in den ekonomiska hållbarheten på något sätt, men det gäller också att tänka efter för att hitta det sätt som kan komma att gynna ekonomin på bästa möjliga sätt på alla plan.

För att handeln och den ekonomiska utvecklingen ska ses som ekonomiskt hållbar är det nästintill omöjligt för ett land eller samhälle att endast fokusera på ekonomisk tillväxt utan några som helst hjälpmedel, utan i de allra flesta fall krävs det även att man tar in andra åtgärder för att produktionen och handeln ska gå hand i hand med hållbarheten.

Då menar vi inte bara att de företag som styrs produktionen och handeln ska arbeta för att uppnå ekonomisk hållbarhet på ett sätt som behandlar naturkapitalen och de sociala resurserna på ett rättvist sätt utifrån den ekonomiska tillväxten, utan vi menar också att det måste finnas en viss balans mellan den ekonomiska utvecklingen och andra hållbarhetsdimensioner.

Med andra ord går olika hållbarhetsdimensioner ihop med varandra på ett eller annat sätt, och precis som vi nämnde i början av texten är det inte ovanligt att de två olika teorierna om ekonomisk hållbarhet krockar med andra dimensioner som påverkas av ekonomins utveckling och handels effekter.

Hur uppnår man balans inom en nation eller ett företag?

Ekonomisk tillväxt är något som alla nationer och företag strävar efter att uppnå, och på ett eller annat sätt är det den typ av handelseffekt som de allra flesta verksamheter har som största drivkraft och ambition. Det innebär också att nationer och företag i sin tur blir påverkade att ta del av teorierna för ekonomisk hållbarhet.

I och med att de olika teorierna talar för olika saker när det kommer till ekonomisk hållbarhet och vad det egentligen innebär så måste även företagen och nationerna fundera över hur de själva ska uppnå någon slags balans mellan tillväxten och hållbarheten.

Ekonomisk hållbarhet hör ihop med andra hållbarhetsdimensioner, och alltså krävs det att man som nation eller företag ser till att hantera sitt arbete och satsa på en utveckling som innebär en möjlig balans. För att man ska kunna uppnå någon form av ekonomisk hållbarhet, oavsett vilken teori man anser vara rätt, krävs det ofta andra åtgärder.

Olika hållbarhetsdimensioner styrs av varandra
Låt oss säga att ett företag sysslar med en viss typ av handel och därmed räknar med en viss typ av tillväxt under en period. Helt plötsligt sker det lite förändringar inom just den här typen av handel, antingen för att marknaden styr det eller för att företaget i sig öppnar upp för nya marknader.

Som en följd av just den förändringen sker det en plötslig vändning eller omstrukturering när det kommer till ekonomin, vilket i sin tur påverkar den sociala hållbarheten. När handeln resulterar i förändringar för den sociala dimensionen innebär det alltså att frågor så som sysselsättning och löner kommer få konsekventa effekter.

Där har vi ett någorlunda beskrivande exempel på hur olika hållbarhetsgrader kan komma att ge oönskade effekter på andra dimensioner, som egentligen inte är den grundläggande intentionen så man först utfärdar en viss förändring.

Hur kan ett företag eller en nation uppnå balans?

För att ett företag inte ska behöva sätta sig själv i denna riskzon om att skapa oönskade följder av ett visst handlande krävs det att man tar till vissa andra åtgärder som hjälper till att hålla den ekonomiska utvecklingen på en bra balanserad nivå. Drar man i vissa strängar får man alltså vara beredd på att det får konsekvenser på annat, däribland olika lösningar för att uppnå ekonomisk hållbarhet.

Det finns ingen direkt ekonomisk teori som talar för att ett företag ska kunna uppnå bästa möjliga balans bara genom att följa den kurva som teoretiskt sätt skulle innebära ökad ekonomisk tillväxt eller ett ökat BNP.

För att ett företag eller en nation ska uppnå en balans, som på sikt kan innebära ett ekonomiskt hållbart arbete krävs det att man fokuserar på olika saker av företagandet, och att företaget alltså inte enbart kan fokusera på att utöka sin produktion eller handel. Handel kan och ska absolut ses som ett möjligt sätt att öka sin ekonomiska tillväxt, men handel kan också få andra konsekvenser som påverkar företaget negativt.

Men, för att ett företag ska lyckas nå en ökad ekonomisk tillväxt och samtidigt tillämpa ett arbetssätt som innebär ekonomisk hållbarhet så krävs det att man tar andra åtgärder i åtaganden, speciellt om man vill att det ska verka som en långvarig lösning.

Det ena utesluter inte det andra, framförallt inte om man strävar efter den typen av ekonomisk hållbarhet där varken det sociala kapitalet eller naturkapitalet kommer i kläm för att den ekonomiska tillväxten ska öka. Det gäller att varje nation och företag tar ett eget ansvar och tänker igenom vilka konsekvenser ett agerande kan få för att kunna uppnå balans.

Sammanfattning

Ekonomisk hållbarhet är ett rätt omfattande begrepp som kan vara någorlunda svårt att förstå sig på, speciellt med tanke på att det finns olika teorier och uppfattningar om just ekonomisk hållbarhet. När man talar om ekonomisk hållbarhet så är det ofta ett begrepp som används i samband med att man pratar om ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt, vilket också innebär att det är ett uttryck som med största sannolikhet kommer på tal då man pratar om produktion och handel. En nation eller ett företags ekonomiska utvecklingen styrs dock inte bara av den handel eller den ekonomiska tillväxt som deras företagande genererar, utan när det kommer till ett visst styre så handlar det om att försöka uppnå en slags balans mellan de olika tillvägagångssätten. Alltså kan man inte bara hoppas på att man direkt ska kunna arbete på ett ekonomiskt hållbart sätt utan att det får andra konsekvenser.

Det finns två olika typer av teorier när man talar om ekonomisk hållbarhet; en av teorierna baseras på den ekonomiska tillväxt som helt och håller struntar i hur ökningen har en påverkan på det sociala kapitalet och naturkapitalet, medan den andra teorin handlar om att den ökningen av den ekonomiska tillväxten inte får ske med bekostnad på det sociala kapitalet eller naturkapitalet. För att ett företag eller en nation ska kunna uppnå en balans som innebär att en viss utförd handling inte ska få negativa konsekvenser på ett annat steg i ledet krävs det att man är beredd att åta vidgade åtgärder. Den ekonomiska hållbarheten har ofta en rätt stor påverkan på andra hållbarhetsdimensioner, och då krävs det en balans för att de ska gå ihop.