Europeiska centralbanken

ECB är den Europeiska centralbanken. Det är en EU-institution som ansvarar för unionens monetära politik. ECB har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland.

Ansvar för monetär politik

ECB:s huvudansvar är att upprätthålla prisstabilitet genom sin monetära politik. Detta gör banken i samklang med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som använder sig av euron.

Definitionen på prisstabilitet inom Euroområdet är att inflationen ska ligga under två procent räknat per år. Som utgångspunkt använder man sig av ett index som kallas för Harmonised Index of Consumer Prices (HICP).

En typ av penningpolitik som fått stor uppmärksamhet i spåren av finanskrisen är ECB:s kvantitativa lättnader (QE). De syftar till att stimulera ekonomin och bevara den finansiella stabiliteten.

Stödja unionens ekonomiska politik

Ett annat ansvarsområde för ECB är att stödja den Europeiska unionens ekonomiska politik. Här ryms en mängd uppgifter. Bland annat ger ECB ut eurosedlar, utöver insyn i vissa banker, samlar in statistik och har en rådgivande roll i olika ekonomiska frågor.

Självständig organisation

Man brukar säga att ECB är en egen juridisk person. Det innebär att unionens övriga institutioner och organ inte utöver något inflygande på centralbanken. Institutionen ska vara politiskt oberoende för att kunna upprätthålla prisstabiliteten inom eurozonen.

Verksamheten regleras genom ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Dessutom finns det riktlinjer i ett appendix i unionens grundfördrag.

Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker ingår i det Europeiska centralbanksystemet. De bildar tillsammans det så kallade Eurosystemet, en organisation med ECB-rådet i spetsen. I ECB-rådet finns en direktion som sköter den löpande verksamheten.

Ordförande med mandat på åtta år

Ordförande för den Europeiska centralbanken väljs med en mandatperiod på åtta år. Syftet med den långa mandatperioden är att motverka effekterna av eventuellt politiskt inflytande i urvalsprocessen. ECB-ordföranden leder direktionen, Europeiska centralbankens allmänna råd och ECB-rådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *